FAQ

Kέντρο Βοήθειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιο κάτω αναπτυσσόμενα μενού για να περιηγηθείτε στις ενότητες που αφορούν την παροχή βοήθειας.

Η Εταιρεία

Η TFI Markets είναι εποπτευόμενο Ίδρυμα Πληρωμών και Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή εταιρικών λύσεων που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση, τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό ανοιγμάτων ξένου συναλλάγματος σ’ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνουν spot, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης, συμβάσεις επί διαφοράς, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων και δομημένα προϊόντα.

Η TFI Markets προσφέρει σε εταιρικούς πελάτες συνεχή πρόσβαση στην αγορά ξένου συναλλάγματος ανά το παγκόσμιο, τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και τηλεφωνικώς.

Η TFI Markets παρέχει εξατομικευμένες λύσεις ξένου συναλλάγματος και πληρωμών σε εταιρείες με ανοίγματα σε ξένο νόμισμα που προκύπτουν από εισαγωγές, εξαγωγές, προπληρωμές, μισθολόγιο, αγορές και πωλήσεις εμπορικών ή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

Οι Επόπτες μας είναι οι εξής:

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Αρ. Άδειας Ιδρύματος Πληρωμών 115.1.2.13/2018 115.1.2.13/2018
Σύνδεσμος στην Άδεια

ΕΚ — Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Αρ. Άδειας Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 117/10
Σύνδεσμος στην Άδεια

Άνοιγμα / Διαχείριση Λογαριασμού

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις μας αναφορικά με τη διαδικασία ανοίγματος Λογαριασμού, ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί αυθημερόν.

Μπορούμε να αποδεχθούμε πελάτες μόνο από την ΕΕ / τον ΕΟΧ, με εξαίρεση το Βέλγιο.

Μάθετε περισσότερα
Χώρες ΕΕ και ΕΟΧ

Υπηρεσία Πληρωμής TFI | Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI

Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά Έντυπα ανοίγματος λογαριασμού και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα δέουσας επιμέλειας. Θα πρέπει να ληφθούν παράλληλα και τα πρωτότυπα έγγραφα.

Η TFI Markets διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Υποχρεωτικά Έγγραφα — Εταιρικός Πελάτης

 1. Έντυπα Ανοίγματος Λογαριασμού / Ερωτηματολόγιο FATCA
 2. Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών
 3. Έντυπο Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS)
 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης
 2. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα
 3. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγεγραμμένου Γραφείου
 4. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων
 5. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού
 6. Συμφωνία(ες) Εντολοδόχων / Πράξη(εις) Καταπιστεύματος,
 7. όπου ισχύει Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών
 8. Οι πιο πρόσφατοι ελεγμένοι λογαριασμοί
 9. Ιδιοκτησιακή δομή υπογραμμένη από τους Τελικούς Πραγματικούς Δικαιούχους (UBOs).
 10. Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, που είναι εξουσιοδοτημένοι να συνάπτουν συναλλαγές, τους διευθυντές, τους εγγεγραμμένους μετόχους και τους πραγματικούς δικαιούχους απαιτούντα τα εξής:

Κάτοικοι Κύπρου

 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου και/ή δελτίο ταυτότητας ΚΑΙ
 2. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών

Μη Κάτοικοι Κύπρου

 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ΚΑΙ
 2. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ
 3. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών

Επενδυτικός Λογαριασμός MT4

Ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά Έντυπα ανοίγματος Λογαριασμού και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται πιο πάνω. Μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα. Ανάλογα με την προέλευση του πελάτη και το είδος του λογαριασμού, προσωπικού ή εταιρικού, πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού ενδέχεται να ζητηθούν πρωτότυπα έγγραφα.

Έντυπο Ανοίγματος Λογαριασμού– συν / Ερωτηματολόγιο FATCA και Έντυπο CRS
Δέουσα επιμέλεια όπως πιο πάνω.

Επενδυτικός Λογαριασμός για Πελάτες – για διαπραγμάτευση Προθεσμιακών Πράξεων Συναλλάγματος, Συμβολαίων Ανταλλαγής Νομισμάτων, Δικαιωμάτων Προαίρεσης, κτλ.

Δέουσα επιμέλεια όπως πιο πάνω συν EMIR (για εταιρείες), παράρτημα Όρων Περιθωρίου, Όροι και Προϋποθέσεις για Επενδυτικές Υπηρεσίες

Δεν ισχύουν τέλη για άνοιγμα Λογαριασμού.

Το τέλος διατήρησης που χρεώνει η Εταιρεία για Λογαριασμούς Επενδυτικών Υπηρεσιών στην περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο ενός έτους είναι:
30 Δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Η επιβεβαίωση SWIFT αποστέλλεται στον πελάτη την ίδια μέρα που επεξεργαζόμαστε την ανάληψη του ποσού του.

Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης
Η TFI θα αποστέλλει στους πελάτες της καταστάσεις κατόπιν αιτήματος. Οι πελάτες περιθωρίου μπορούν επίσης να μελετούν και να εκτυπώνουν καταστάσεις του λογαριασμού τους απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών ΜΤ4 σε 24ωρη βάση, 7 μέρες τη βδομάδα.

Ορισμοί

Η σύμβαση επί διαφοράς είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύουν σε μια τάξη στοιχείων ενεργητικού χωρίς στην ουσία να τους ανήκει το συγκεκριμένο στοιχείο. Ο διακανονισμός των διαφορών πραγματοποιείται μέσω πληρωμών σε μετρητά, αντί της παράδοσης του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού.

Εάν ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων (υπόλοιπο λογαριασμού συν κέρδος ή ζημιά ανοικτών θέσεων συν οποιαδήποτε χορηγηθείσα πίστωση) προς το περιθώριο που απαιτείται για διατήρηση μιας θέσης μειωθεί στο 50%, τότε η TFI θα κλείσει τη θέση λόγω μείωσης του περιθωρίου του επενδυτή που δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την ανοικτή θέση. Εάν υφίσταται πέραν της μιας ανοικτής εντολής, τότε η TFI Μarkets θα κλείσει πρώτα τη θέση με τη μεγαλύτερη απώλεια μέχρις ότου το περιθώριο υπερβεί το 50%.

Τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό ενός πελάτη, περιλαμβανομένου του κέρδους / της ζημιάς του από οποιεσδήποτε ανοικτές θέσεις και οποιασδήποτε χορηγηθείσας πίστωσης.
Συμφωνία μεταξύ της TFI και του πελάτη για αγορά ή πώληση ενός προκαθορισμένου ποσού ενός νομίσματος έναντι άλλου νομίσματος σε συγκεκριμένη τιμή για διακανονισμό σε προκαθορισμένο χρόνο στο μέλλον.
Οι προθεσμιακές μονάδες είναι οι μονάδες βάσης που προστίθενται ή αφαιρούνται από την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων για καθορισμό της προθεσμιακής ισοτιμίας. Οι μονάδες αυτές αντανακλούν τις διαφορές επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων της συναλλαγής.

Ο λόγος των διαθέσιμων κεφαλαίων στον λογαριασμό προς τη θέση που δύναται να ανοίξει ένας πελάτης. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει στον λογαριασμό ελεύθερο περιθώριο 5.000 ευρώ και μόχλευση 1:20, η θέση που μπορεί να ανοίξει είναι μέχρι και 20 φορές μεγαλύτερη, δηλ. θέση 100.000 eur/usd . Η μόχλευση συσχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο και συνεπώς οι πελάτες συμβουλεύονται να μην εξαντλούν ολόκληρο το ελεύθερο περιθώριό τους σε ανοικτές θέσεις.

Είναι το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης ξένου συναλλάγματος. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει λογαριασμό περιθωρίου 5% και επιθυμεί να ανοίξει μια θέση 100.000 eur/usd θα πρέπει να διατηρεί στον λογαριασμό διαθέσιμο ποσό ύψους τουλάχιστον 5.000 Ευρώ. Για να διατηρήσει τη θέση αυτή, τα ίδια κεφάλαιά του πρέπει να διατηρούνται πάνω από το 50% του περιθωρίου που απαιτείται για την εν λόγω θέση, δηλ. τα ίδια κεφάλαιά του δεν πρέπει να μειωθούν στα 2.000 ευρώ ή πιο κάτω.

Εάν ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων (υπόλοιπο λογαριασμού συν κέρδος ή ζημιά ανοικτών θέσεων) προς το περιθώριο που απαιτείται για διατήρηση μιας θέσης μειωθούν στο 60%, τότε ο πελάτης θα λάβει από την TFI Markets μια απαίτηση περιθωρίου και μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προσθέσει κεφάλαια στον λογαριασμό.

Ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει συγκεκριμένο νόμισμα σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία κατά ή πριν από μια καθορισμένη ημερομηνία. Σε σχέση με το δικαίωμα αυτό πληρώνεται στον πωλητή του δικαιώματος προαίρεσης ένα κόστος δικαιώματος προαίρεσης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, εάν ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης έχει θετική εσωτερική αξία (θα εξασφαλίσει κέρδος σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) τότε θα το ασκήσει. Ο πωλητής του δικαιώματος προαίρεσης πωλεί στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει ένα νόμισμα έναντι άλλου νομίσματος από αυτόν. Ο πωλητής λαμβάνει ένα κόστος δικαιώματος προαίρεσης αλλά υποχρεούται να ικανοποιήσει την απόφαση του αγοραστή αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσής του.

Είναι μια οδηγία που δίνει ένας πελάτης για αγορά ή πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων σε διαφορετική τιμή από την τρέχουσα τιμή αγοράς.
Σε σπάνιες περιπτώσεις (όταν υπάρχει κενό σε ανοικτή θέση την Κυριακή το βράδυ ή όπου παρατηρείται σημαντική άνοδος στην αγορά) μια εντολή ενδέχεται να μην εκτελεστεί στην ισοτιμία που ζητείται από τον πελάτη αλλά στην καλύτερη διαθέσιμη ισοτιμία.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και της τιμής αγοράς (ask) κάθε ζεύγους νομισμάτων.

Το όριο εξασφάλισης ζημιάς είναι ένα επίπεδο που τοποθετείται από τον πελάτη σε μια ανοικτή θέση για να περιορίσει τις απώλειές του ή να προστατεύσει τα κέρδη του. Εάν η τιμή κινηθεί εναντίον του πελάτη, τότε η συναλλαγή θα κλείσει στο προκαθορισμένο επίπεδο. Όριο εξασφάλισης τιμής μπορεί να τοποθετηθεί και ως νέα θέση, π.χ. εντολή buy stop ή εντολή sell stop. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή για αγορά εάν η τιμή υπερβεί συγκεκριμένο επίπεδο. Το όριο εξασφάλισης κέρδους είναι ένα επίπεδο που τοποθετείται επί μιας ανοικτής θέσης, στο οποίο η εντολή του πελάτη θα κλείσει αυτόματα για εξασφάλιση κέρδους ή περιορισμό των απωλειών. Το όριο εξασφάλισης κέρδους ενεργοποιείται όταν η τιμή κινηθεί υπέρ του πελάτη.

Η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τρέχουσας συναλλαγής και της προθεσμιακής συναλλαγής σε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων. Όταν ένας πελάτης, είτε πελάτης περιθωρίου είτε προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος, μετακυλίσει τη θέση του στην επόμενη μέρα, είτε θα λάβει είτε θα πληρώσει τόκο επί της θέσης του.

“Η ημερομηνία αξίας καλείται και ημερομηνία λήξης.

Για την πλατφόρμα MT4: Για τα πλείστα ζεύγη νομισμάτων (εκτός usd/rub, eur/rub, usd/cad, eur/try, usd/try για τα οποία η ημερομηνία αξίας είναι 1 μέρα μετά τη σημερινή), η ημερομηνία αξίας είναι δύο μέρες μετά τη σημερινή. Η ημερομηνία αξίας κάθε θέσης αναβάλλεται για την επόμενη μέρα μέχρις ότου κλείσει η συναλλαγή. Αυτό γίνεται κάθε μέρα τα μεσάνυχτα και ο πελάτης είτε λαμβάνει είτε πληρώνει τόκο επί κάθε θέσης.

Για πελάτες προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος: Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος λήγει και ο πελάτης μπορεί είτε να στείλει το νόμισμα που έχει πωλήσει και να λάβει το νόμισμα που έχει αγοράσει είτε απλά να προβεί σε διακανονισμό του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από τη σύμβαση.

Χειρισμός Εντολών

Ναι, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όπου παρατηρείται κενό όταν οι αγορές ανοίγουν τα μεσάνυκτα της Κυριακής ή όταν παρατηρείται μεγάλη σημαντική άνοδος λόγω της ανακοίνωσης ειδήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εντολή σας θα εκτελεστεί στην πρώτη διαθέσιμη τιμή εφόσον δεν θα υπάρχουν τιμές στην ισοτιμία που έχει ζητήσει ο πελάτης.

Η TFI Markets προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες συνεχή πρόσβαση στην αγορά συναλλάγματος σε όλο τον κόσμο τόσο μέσω ηλεκτρονικών μέσων όσο και μέσω τηλεφώνου. Η TFI Markets παρέχει εξατομικευμένες λύσεις συναλλάγματος και πληρωμών σε εταιρείες με έκθεση σε συνάλλαγμα που προκύπτει από εισαγωγές, εξαγωγές, προπληρωμές, μισθοδοσία, αγορές και πωλήσεις εμπορικών ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο πελάτης δεν μπορεί να τοποθετήσει όριο εξασφάλισης τιμής ή όριο εξασφάλισης κέρδους σε επίπεδα που προσεγγίζουν κατά πολύ την ισοτιμία της αγοράς. Για παράδειγμα, ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή σε eur/usd με διαφορά πέραν των 5 pips από την τρέχουσα ισοτιμία.

Όλοι οι πελάτες μπορούν να τοποθετήσουν τις ακόλουθες εντολές:

Οι πελάτες της πλατφόρμας MT4 μπορούν επίσης να τοποθετήσουν εντολές ορίων εξασφάλισης ζημιάς και εξασφάλισης κέρδους επί ανοικτών θέσεων.

Μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων (SPOT, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων, διάφορα είδη δικαιωμάτων προαίρεσης, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος χωρίς φυσική παράδοση (NDFs), διαπραγμάτευση περιθωρίου μέσω της πλατφόρμας MT4 – συμβάσεις επί διαφοράς (CFDs), συμβάσεις επί διαφοράς για εμπορεύματα, κτλ.).

Πλατφόρμα MT4 / Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος – Μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή εν αναμονή είτε καλώντας το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της TFI μέχρι τις 23:59, εκτός Σαββατοκύριακου, είτε απευθείας από το τερματικό σας επιλέγοντας Πεδίο Συναλλαγής / είδος / Εντολή εν Αναμονή, 24/5.

Ναι. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις συναλλαγές σας μέσω της πλατφόρμας MT4. Το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας μπορεί να σας παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεστε ανά πάσα στιγμή.

Όχι. Μια συναλλαγή που έχει επιβεβαιωθεί από την TFI MARKETS δεν μπορεί να ακυρωθεί. Ο πελάτης έχει την επιλογή να αντιστρέψει τη συναλλαγή του και να υποστεί οποιαδήποτε κέρδη ή ζημιές ανάλογα με την ισχύουσα τιμή κατά τον χρόνο που θα επιλέξει να το πράξει. Στην ισοτιμία ενδέχεται να εφαρμόζονται προθεσμιακές μονάδες.

Περιθώριο / Μόχλευση / Κίνδυνος

Εάν μελετάτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε παράγωγα με στόχο την αντιστάθμιση κάποιου κινδύνου, μπορούμε να σας υποδείξουμε μια σειρά λύσεων που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσής σας και τη διάθεσή σας για ανάληψη κινδύνων, μπορούμε να σας προτείνουμε προς μελέτη ένα ευρύ φάσμα μέσων (προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων, δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος χωρίς φυσική παράδοση, κτλ.). Η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη και της TFI Markets που κλειδώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία για την ανταλλαγή δύο νομισμάτων σε μια μελλοντική ημερομηνία. Η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος μπορεί να προσαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει το ακριβές ποσό της έκθεσης και την ημερομηνία αξίας που επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης θα καταθέσει αρχικά στην TFI Markets ένα περιθώριο και, κατά την ημερομηνία αξίας, η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος κλείνει και ο πελάτης μπορεί είτε να προβεί σε πληρωμή είτε απλά να διακανονίσει το κέρδος ή τη ζημιά που προκύπτει από το συμβόλαιο.

Όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο κίνδυνος που αναλαμβάνετε. Η μόχλευση και ο κίνδυνος συσχετίζονται θετικά.

Ναι, στην περίπτωση ακραίων διακυμάνσεων της αγοράς και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να χάσετε περισσότερα χρήματα από τα κεφάλαια που έχετε καταθέσει ως περιθώριο.
Όχι. Η Εταιρεία προσφέρει προστασία αρνητικού υπολοίπου.

Καταθέσεις / Αναλήψεις

Ναι, ο πελάτης μπορεί να καταθέσει επιταγή σε λογαριασμό της TFI Markets. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει επίσης να παρέχει στην TFI αντίγραφο της επιταγής και το δελτίο κατάθεσης για τα αρχεία μας. Για να είναι σε θέση η TFI Markets να προβεί σε πληρωμή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί με επιταγή στους λογαριασμούς μας. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί κάποιες επιπλέον μέρες ανάλογα με το είδος της επιταγής που έχει κατατεθεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να προβούμε σε πληρωμές μόνο όταν τα κεφάλαια του πελάτη καταστούν διαθέσιμα σε μας. Οι καταθέσεις επιταγών συνήθως εκκαθαρίζονται εντός 6 εργάσιμων ημερών.

Όχι. Δεν αποδεχόμαστε καταθέσεις σε μετρητά.

Περιθώριο (Διαπραγμάτευση) Πολιτική της Εταιρείας είναι να επιστρέφει κεφάλαια στον λογαριασμό από τον οποίον λήφθηκαν αρχικά.

Το αίτημά σας για ανάληψη χρημάτων θα τύχει επεξεργασίας από την Εταιρεία αυθημερόν. Αν το αίτημά σας ληφθεί μετά τον χρόνο λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών νομίσματος, θα τύχει επεξεργασίας την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Χρήματα / Κεφάλαια Πελατών

Τα χρήματά σας φυλάσσονται σε συγκεντρωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών και διαχωρίζονται από τα κεφάλαια της Εταιρείας.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, τα κεφάλαια των πελατών διαχωρίζονται από την περιουσία της Εταιρείας και επιστρέφονται στους πελάτες.

Η TFI Markets Ltd είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) το οποίο αφορά τις Επενδυτικές Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. Στόχος του Ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυμμένων πελατών εναντίον ΚΕΠΕΥ, σε περιπτώσεις όπου η ΚΕΠΕΥ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το μέγιστο πόσο ανά πελάτη που μπορεί να καλύψει το ΤΑΕ είναι EUR 20.000. Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Αποζημίωσης θα βρείτε εδώ: https://www.tfimarkets.com/legal/tfifx/

Πλατφόρμα Συναλλαγών MetaTrader 4

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 είναι μια από τις κυριότερες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης για διεκπεραίωση συναλλαγών σε διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Θεωρείται μια πρότυπη πλατφόρμα συναλλαγών για επενδυτές σε ξένο συνάλλαγμα, συμβάσεις επί διαφοράς και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η πλατφόρμα συναλλαγών MT4 προσφέρει αξιόπιστη διαδικτυακή διαπραγμάτευση, τιμές σε πραγματικό χρόνο, προηγμένη τεχνική ανάλυση, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές ειδήσεις και εκδηλώσεις και πολλά άλλα.

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 λειτουργεί με βάση τα ακόλουθα Λειτουργικά Συστήματα:
 • Windows 7
 • Windows 8 / 8.1
 • Windows 10
 • macOS*
 • Linux*

Η πλατφόρμα συναλλαγών MT4 για έξυπνα κινητά είναι διαθέσιμη για:

 • iOS (Requires iOS 7.0 or later)
 • Android OS (Requires Anroid 4.0 or later)

*Απαιτείται ειδική εγκατάσταση σε πολλαπλά βήματα |Οδηγίες

Η δική μας πλατφόρμα συναλλαγών MT4 είναι πάντοτε διαθέσιμη στην ενότητα «Trading Λογαριασμός». Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους στην ενότητα αυτή στις υποσημειώσεις του ιστότοπου στο κάτω μέρος.

Εφαρμογές iOS & Android

Ναι.

Η πλατφόρμα MetaTrader 4 είναι διαθέσιμη για τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων κινητών iOS και Android.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ:

Ενότητα Μεταφόρτωσης Πλατφόρμας ΜT4

Άλλες πληροφορίες

Καταβάλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των πελατών μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα υπόκεινται στην πολιτική της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες προϋποθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ικανοποίηση ειδικού αιτήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση στην πληρωμή και/ή σε πρόσθετες χρεώσεις.