Προστασία των Κεφαλαίων των Πελατών

Η Πολιτική μας

Η TFI Markets θα ήθελε να υπενθυμίσει στους πελάτες της ότι τα κεφάλαια του πελάτη κρατούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε μια σειρά από αξιόπιστες ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες παρακολουθούνται στενά από το Τμήμα διαχείρισης κινδύνων μας.

Προστασία των Λογαριασμών των Πελατών

Η TFI Markets παρέχει προστασία στους επενδυτές σε σχέση με τα χρήματα των πελατών τους μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών του οποίου είναι μέλος. Προστασία παρέχεται και από κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς, σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες όπου βρίσκονται κατατεθειμένα κεφάλαια των πελατών.

Ευρωπαϊκές Τράπεζες Εγνωσμένου Κύρους

Ευρωπαϊκές τράπεζες επενδυτικής βαθμίδας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ευρωπαϊκών τραπεζών καθώς και στην παρακολούθηση του συνδεόμενου κινδύνου. Λαμβάνονται προληπτικά και άλλα μέτρα για προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.

Διαφοροποίηση των Λογαριασμών των Πελατών

Οι λογαριασμοί πελατών είναι ευρέως διαφοροποιημένοι σε αριθμό ευρωπαϊκών τραπεζών εγνωσμένου κύρους με στόχο την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου συγκέντρωσης. Εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μεταφορές κεφαλαίων των πελατών από ένα ίδρυμα σε άλλο, και πάλι για σκοπούς ελαχιστοποίησης οποιουδήποτε κινδύνου που σχετίζεται με την κατοχή κεφαλαίων των πελατών.

Ξεχωριστοί Λογαριασμοί

Πρόκειται για λογαριασμούς που ορίζονται ως «Λογαριασμοί Πελατών» και είναι ξεχωριστοί από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων

Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των κεφαλαίων σε σχέση με τη φήμη, την αξιοπιστία και τη διαφοροποίηση των ιδρυμάτων στα οποία είναι κατατεθειμένα.

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου

Οι Λογαριασμοί Διαπραγμάτευσης δεν μπορούν να έχουν αρνητικό υπόλοιπο. Τα συστήματα και οι διαδικασίες μας διασφαλίζουν την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Προστασία από Απάτη

Η πρόσβαση στα κεφάλαια των πελατών περιορίζεται σε πολύ μικρό αριθμό μελών της Ανώτερης Διεύθυνσης της Εταιρείας. Όλοι οι «Λογαριασμοί Πελατών» μας απαιτούν δύο τουλάχιστον εξουσιοδοτήσεις πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου οποιασδήποτε απάτης

Άδειες και Εποπτεία

Η TFI Markets αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚ) σε σχέση με την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, με Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10. Αδειοδοτείται παράλληλα δυνάμει του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) με Αρ. Άδειας 115.1.3.52.