Αρχείο

Νομικά  Έγγραφα

Η TFI Markets Ltd είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών με έδρα την Κύπρο, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018). Διαθέτει άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΕΠΕΥ 117/10).

Η TFI Markets Ltd είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE 253524. Οι επωνυμίες TFI Pay και TFI Hedge αποτελούν εμπορικές επωνυμίες της TFI Markets Limited.

Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε πιο κάτω τη Νομική μας Τεκμηρίωση σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την Εταιρεία μας.

TFIFX

Έγγραφα KID

TFIFX

RTS27 Reports