Έντυπο

Υποβολής Παραπόνων

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με οδηγίες για το πώς να συμπληρώσετε και να μας υποβάλετε το Έντυπο Παραπόνων.

Λήψη Φόρμας Παραπόνου

Βήμα 1
Το “Έντυπο υποβολής παραπόνων” συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην Εταιρεία.

Βήμα 2
Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη εντός 24 ωρών για να επιβεβαιώσει την παραλαβή του παραπόνου και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ατόμου που θα το χειριστεί, καθώς και τα στοιχεία της πρώτης ενέργειας που έγινε.

Βήμα 3

Εντός 2 εβδομάδων, η Εταιρεία θα αποστείλει είτε μια τελική απάντηση είτε μια “απάντηση αναμονής”, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να δοθεί μια τελική απάντηση και δίνοντας μια ένδειξη για το πότε αναμένεται να είναι σε θέση να δώσει μια τελική απάντηση.

Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

Βήμα 4
Εντός 1 μηνός από την ημερομηνία παραλαβής, η Εταιρεία θα αποστείλει είτε τελική απάντηση είτε απάντηση που θα εξηγεί γιατί δεν μπορεί να δοθεί τελική απάντηση.

Βήμα 5

Μετά την αποστολή της τελικής απάντησης, ο πελάτης θα έχει 1 μήνα για να απαντήσει.

Βήμα 6
Εάν δεν παραληφθεί απάντηση εντός 1 μηνός, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Step 7

Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν είναι ικανοποιημένος με την τελική απάντηση που παρέχει η Εταιρεία ή η Εταιρεία δεν παρέχει στον πελάτη τελική απάντηση ή απάντηση αναμονής εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, ο καταγγέλλων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στις ρυθμιστικές αρχές της Εταιρείας ή στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.