Προστασία των Κεφαλαίων των Πελατών

  
Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης Προστασία των Κεφαλαίων των Πελατών
Η TFI Markets θα ήθελε να υπενθυμίσει στους πελάτες της ότι τα κεφάλαια του πελάτη κρατούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε μια σειρά από αξιόπιστες ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες παρακολουθούνται στενά από το Τμήμα διαχείρισης κινδύνων μας.

Η Πολιτική μας

Ξεχωριστοί Λογαριασμοί
Πρόκειται για λογαριασμούς που ορίζονται ως «Λογαριασμοί Πελατών» και είναι ξεχωριστοί από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.
Προστασία των Λογαριασμών των Πελατών
Η TFI Markets παρέχει προστασία στους επενδυτές σε σχέση με τα χρήματα των πελατών τους μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών του οποίου είναι μέλος. Προστασία παρέχεται και από κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς, σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες όπου βρίσκονται κατατεθειμένα κεφάλαια των πελατών.
Ευρωπαϊκές Τράπεζες Εγνωσμένου Κύρους
Ευρωπαϊκές τράπεζες επενδυτικής βαθμίδας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ευρωπαϊκών τραπεζών καθώς και στην παρακολούθηση του συνδεόμενου κινδύνου. Λαμβάνονται προληπτικά και άλλα μέτρα για προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.
Διαφοροποίηση των Λογαριασμών των Πελατών
Οι λογαριασμοί πελατών είναι ευρέως διαφοροποιημένοι σε αριθμό ευρωπαϊκών τραπεζών εγνωσμένου κύρους με στόχο την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου συγκέντρωσης. Εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μεταφορές κεφαλαίων των πελατών από ένα ίδρυμα σε άλλο, και πάλι για σκοπούς ελαχιστοποίησης οποιουδήποτε κινδύνου που σχετίζεται με την κατοχή κεφαλαίων των πελατών.
Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των κεφαλαίων σε σχέση με τη φήμη, την αξιοπιστία και τη διαφοροποίηση των ιδρυμάτων στα οποία είναι κατατεθειμένα.
Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου
Οι Λογαριασμοί Διαπραγμάτευσης δεν μπορούν να έχουν αρνητικό υπόλοιπο. Τα συστήματα και οι διαδικασίες μας διασφαλίζουν την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.
Προστασία από Απάτη
Η πρόσβαση στα κεφάλαια των πελατών περιορίζεται σε πολύ μικρό αριθμό μελών της Ανώτερης Διεύθυνσης της Εταιρείας, η πλειοψηφία των οποίων είναι οι Διευθυντές της TFI Markets. Όλοι οι «Λογαριασμοί Πελατών» μας απαιτούν δύο τουλάχιστον εξουσιοδοτήσεις πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου οποιασδήποτε απάτης.
Άδειες και Εποπτεία
Η TFI Markets αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚ) σε σχέση με την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, με Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10. Αδειοδοτείται παράλληλα δυνάμει του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) με Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018.

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).