Πολιτική Απορρήτου

  
Πολιτική Απορρήτου
Η TFI Markets Ltd (η «Εταιρεία») είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018) καθώς και αδειοδοτημένη Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 117/10).

Η TFI Markets δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, και γι’αυτό το λόγο δημιούργησε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική»). Η TFI Markets υπόκειται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (EΕ) 2016/679 («Κανονισμός GDPR») και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή κανονισμού. Η Εταιρεία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού GDPR, γεγονός που σημαίνει ότι καθορίζει, μόνη της ή από κοινού με άλλους, τους στόχους και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι ή ενδεχομένως να γίνουν πελάτες της Εταιρείας, ή που είναι φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους νομικών οντοτήτων ή είναι σύμβουλοι ή μέτοχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων που είναι ή ενδεχομένως να γίνουν πελάτες της Εταιρείας. Η Πολιτική αφορά επίσης φυσικά πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν μια τέτοια επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία.


Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για να υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό με την TFI Markets, ενδέχεται να απαιτούνται τα πιο κάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από φυσικά πρόσωπα:

 
 1. στοιχεία: Πλήρες όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας, αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας, στοιχεία που αφορούν τον Νόμο FATCA/Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) (φορολογική κατοικία, αριθμός φορολογικού μητρώου), στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, φαξ), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία σχετικά με την απασχόληση (Όνομα εργοδότη και θέση), στοιχεία για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (εάν τα πρόσωπα ασκούν ή ασκούσαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα)
   
 2. Οικονομικά στοιχεία: εισόδημα, μέγεθος πλούτου, πηγή κεφαλαίων 
   
 3. Έγγραφα: Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο και λογαριασμούς κοινής ωφελείας και τραπεζικές καταστάσεις, Βιογραφικό Σημείωμα ή άλλα στοιχεία για σχετική πείρα

Δυνατόν να συλλέγονται επίσης δεδομένα από άλλες δημόσιες ή μη δημόσιες πηγές όπως τον Έφορο Εταιρειών ή βάσεις δεδομένων τρίτων που χρησιμοποιούνται για τον μετριασμό του κινδύνου, όπως η βάση δεδομένων World-Check.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, εκτός εάν υπάρχει νομική απαίτηση, μόνο μετά από έγκριση του νόμιμου κηδεμόνα.


Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται ως ακολούθως:

 
 1. Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων: Για την εκτέλεση συναλλαγών είτε δυνάμει συμβολαίου παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών είτε συμβολαίου παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες, οφείλουμε να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη καθώς και οικονομικές πληροφορίες που τον αφορούν.
   
 2. Για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από διάφορους νόμους όπως η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων («Οδηγία MiFID II») και ο σχετικός Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκοί και Κυπριακοί Νόμοι, Οδηγίες και Κανονισμοί για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς («CRS»), ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Υποδομών Αγοράς («Κανονισμός EMIR»), ο Περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών Νόμος («FATCA»), ο Νόμος και η Οδηγία Περί Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών. Προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτούς τους νόμους, η Εταιρεία οφείλει να ακολουθεί διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να διατηρεί δεδομένα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και να γνωστοποιεί δεδομένα σε εποπτικές, ρυθμιστικές και άλλες δημόσιες αρχές.
   
 3. Για άλλους θεμιτούς λόγους, όπως για την ανάπτυξη και εμπορία των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και για την υπεράσπιση της Εταιρείας σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Οι Πελάτες είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να τα ενημερώνουν όπου απαιτείται, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να ξεκινήσει ή να διατηρήσει μια επιχειρηματική σχέση. Η μη παροχή αυτών των πληροφοριών θα εμποδίζει την Εταιρεία να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις και αυτό συνεπώς δυνατόν να οδηγήσει στην απόρριψη αίτησης για ένα λογαριασμό ή στο κλείσιμο ενός υφιστάμενου λογαριασμού.


Παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών και προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιούνται:

 
 1. Στους Ελεγκτές, Δικηγόρους, Τραπεζίτες, Συμβούλους της Εταιρείας, υπό την αίρεση συμφωνιών εμπιστευτικότητας
   
 2. Εποπτικές, ρυθμιστικές και άλλες δημόσιες αρχές, κατόπιν αιτήματος ή όπου απαιτείται
   
 3. Υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων τρίτων μερών όπως εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις και υποστήριξη, εταιρείες αποθήκευσης αρχείων και διαχείρισης αρχείων.

Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που διορίζονται από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους μας δεσμεύονται από σύμβαση ή άλλη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ή Μη Γνωστοποίησης προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού GDPR.


Διεθνής διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) σε παραλήπτες που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρόλο που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στις χώρες αυτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών.


Περίοδος φύλαξης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης και για περαιτέρω πέντε (5) έτη μετά τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από αρμόδια αρχή. Τα δεδομένα δυνατόν να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες από δημόσιες αρχές.


Δικαιώματα πελατών

Οι πελάτες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν που η Εταιρεία ελέγχει και επεξεργάζεται:

 
 1. Το δικαίωμα να ζητούν και να εξασφαλίζουν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων,
   
 2. Το δικαίωμα να ζητούν διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων,
   
 3. Το δικαίωμα να ζητούν διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον επιτρέπεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας,
   
 4. Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,
   
 5. Το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία. Οι πελάτες μπορούν επίσης να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για άμεσους εμπορικούς σκοπούς.
   
 6. Το δικαίωμα να ζητήσουν περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
   
 1. i. αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων, για χρονική περίοδο μέχρις ότου η Εταιρεία επαληθεύσει την ακρίβειά τους,
   
 2. ii. η επεξεργασία είναι παράνομη και ο πελάτης αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ζητεί αντ’αυτού περιορισμό στη χρήση τους,
   
 3. iii. η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά τους δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται από τo υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
   
 4. iv. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία και αναμένει επαλήθευση από την Εταιρεία κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνους του υποκείμενου των δεδομένων.


Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και ανάλυση προφίλ

Η απόφαση δημιουργίας επιχειρηματικής σχέσης με ένα δυνητικό πελάτη δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την Πολιτική Απορρήτου. Οι πελάτες θα ενημερώνονται για ουσιαστικές αλλαγές, ωστόσο, συστήνεται όπως ελέγχουν τακτικά την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να παραμένουν ενήμεροι αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας για εξέταση από πελάτες ή δυνητικούς πελάτες.Cookies

«Cookie» είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που αποθηκεύεται σε υπολογιστές ή κινητές συσκευές από ιστότοπους στους οποίους έγινε επίσκεψη. Για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies», παρακαλώ ελέγξτε την Πολιτική Cookie μας.

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).