Βοήθεια

  
Βοηθεια
Καλώς ορίσατε στο Κέντρο Παροχής Βοήθειας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιο κάτω αναπτυσσόμενα μενού για να περιηγηθείτε στις ενότητες που αφορούν την παροχή βοήθειας.

Η Εταιρεία

Ποια είναι η TFI Markets;

Η TFI Markets είναι εποπτευόμενο Ίδρυμα Πληρωμών και Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στην παροχή εταιρικών λύσεων που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση, τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό ανοιγμάτων ξένου συναλλάγματος  σ’ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων που περιλαμβάνουν spot, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης, συμβάσεις επί διαφοράς, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων και δομημένα προϊόντα.

Η TFI Markets προσφέρει σε εταιρικούς πελάτες συνεχή πρόσβαση στην αγορά ξένου συναλλάγματος ανά το παγκόσμιο, τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και τηλεφωνικώς.

Η TFI Markets παρέχει εξατομικευμένες λύσεις ξένου συναλλάγματος και πληρωμών σε εταιρείες με ανοίγματα σε ξένο νόμισμα που προκύπτουν από εισαγωγές, εξαγωγές, προπληρωμές, μισθολόγιο, αγορές και πωλήσεις εμπορικών ή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.


Ποιοι είναι οι Επόπτες σας;

Οι Επόπτες μας είναι οι εξής:

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Αρ. Άδειας Ιδρύματος Πληρωμών 115.1.2.13/2018
Σύνδεσμος στην Άδεια

ΕΚ — Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Αρ. Άδειας Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών   117/10
Σύνδεσμος στην Άδεια

Άνοιγμα / Διαχείριση Λογαριασμού

Πόσο γρήγορα μπορώ να ανοίξω Λογαριασμό;

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις μας αναφορικά με τη διαδικασία ανοίγματος Λογαριασμού, ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί αυθημερόν.

Αποδέχεστε πελάτες από οποιαδήποτε χώρα;

Μπορούμε να αποδεχθούμε πελάτες μόνο από την ΕΕ / τον ΕΟΧ, με εξαίρεση το Βέλγιο.

Μάθετε περισσότερα
Χώρες ΕΕ και ΕΟΧ

Πώς μπορώ να ανοίξω Λογαριασμό;

Υπηρεσία Πληρωμής TFI | Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI

Ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά Έντυπα ανοίγματος λογαριασμού και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα δέουσας επιμέλειας. Θα πρέπει να ληφθούν παράλληλα και τα πρωτότυπα έγγραφα.

Η TFI Markets διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραστεί ανάγκη.

 
Υποχρεωτικά Έγγραφα — Εταιρικός Πελάτης

 1. Έντυπα Ανοίγματος Λογαριασμού / Ερωτηματολόγιο FATCA
 2. Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών
 3. Έντυπο Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS)
 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης
 2. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα
 3. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγεγραμμένου Γραφείου
 4. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων
 5. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού
 6. Συμφωνία(ες) Εντολοδόχων / Πράξη(εις) Καταπιστεύματος, όπου ισχύει
 7. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού,
 8. τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών
 9. Οι πιο πρόσφατοι ελεγμένοι λογαριασμοί
 10. Ιδιοκτησιακή δομή υπογραμμένη από τους Τελικούς Πραγματικούς Δικαιούχους (UBOs).
 11. Για όλους τους εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες, που είναι εξουσιοδοτημένοι να συνάπτουν συναλλαγές, τους
 12. διευθυντές, τους εγγεγραμμένους μετόχους και τους πραγματικούς δικαιούχους απαιτούντα τα εξής:
 
Κάτοικοι Κύπρου 

 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου και/ή δελτίο ταυτότητας ΚΑΙ
 2. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών

Μη Κάτοικοι Κύπρου
 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ΚΑΙ
 2. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ
 3. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών
 
Υποχρεωτικά Έγγραφα— Προσωπικός Λογαριασμός Πληρωμών

 1. Έντυπο Ανοίγματος Λογαριασμού / Ερωτηματολόγιο FATCA
 2. Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών
 3. Έντυπο Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) 

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν— Κάτοικοι Κύπρου:

 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου και/ή δελτίου ταυτότητας
 2. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών.

Μη Κάτοικοι Κύπρου
 1. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
 2. Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 3. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο πιστό αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας της εταιρείας (π.χ. ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, κτλ.) όχι παλαιότερου των 6 μηνών.
 
Επενδυτικός Λογαριασμός MT4

Ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά Έντυπα ανοίγματος Λογαριασμού και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα δέουσας επιμέλειας που περιγράφονται πιο πάνω. Μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα. Ανάλογα με την προέλευση του πελάτη και το είδος του λογαριασμού, προσωπικού ή εταιρικού,  πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού ενδέχεται να ζητηθούν πρωτότυπα έγγραφα.

Έντυπο Ανοίγματος Λογαριασμού– συν / Ερωτηματολόγιο FATCA και Έντυπο CRS
Δέουσα επιμέλεια όπως πιο πάνω.
 

Επενδυτικός Λογαριασμός για Πελάτες – για διαπραγμάτευση Προθεσμιακών Πράξεων Συναλλάγματος, Συμβολαίων Ανταλλαγής Νομισμάτων, Δικαιωμάτων Προαίρεσης, κτλ. 

Δέουσα επιμέλεια όπως πιο πάνω συν EMIR (για εταιρείες), παράρτημα Όρων Περιθωρίου, Όροι και Προϋποθέσεις για Επενδυτικές Υπηρεσίες 

Ισχύουν οποιαδήποτε τέλη για το άνοιγμα ή τη διατήρηση Λογαριασμού;

Δεν ισχύουν τέλη για άνοιγμα Λογαριασμού.

Το τέλος διατήρησης που χρεώνει η Εταιρεία για Λογαριασμούς Επενδυτικών Υπηρεσιών στην περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο ενός έτους είναι:
30 Δολάρια ΗΠΑ ετησίως. 

Το τέλος διατήρησης που χρεώνει η Εταιρεία για Λογαριασμούς Υπηρεσιών Πληρωμών στην περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο πέραν των 5 ετών είναι:
80 Ευρώ ετησίως.

Πότε λαμβάνεται η επιβεβαίωση SWIFT;

Η επιβεβαίωση SWIFT αποστέλλεται στον πελάτη την ίδια μέρα που επεξεργαζόμαστε την πληρωμή του. 

Πού μπορώ να βρω τις καταστάσεις μου;

Υπηρεσία Πληρωμής TFI (TFI Pay)| Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge)
Η TFI Markets αποστέλλει μηνιαίες καταστάσεις σε όλους τους πελάτες της Υπηρεσίας Πληρωμής. Οι πελάτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες πληρωμών μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν καταστάσεις και θα τις παρέχουμε. Οι εν λόγω πελάτες με πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους και διαδικτυακά και να παρακολουθούν το ιστορικό κινήσεων σε 24ωρη βάση, 7 μέρες τη βδομάδα.
 
Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης
Η TFI θα αποστέλλει στους πελάτες της καταστάσεις κατόπιν αιτήματος. Οι πελάτες περιθωρίου μπορούν επίσης να μελετούν και να εκτυπώνουν καταστάσεις του λογαριασμού τους απευθείας από την πλατφόρμα συναλλαγών ΜΤ4 σε 24ωρη βάση, 7 μέρες τη βδομάδα.

Κόστος & Τέλη

Πώς θα υπολογίσω το τέλος μεταφοράς της Υπηρεσίας Πληρωμής TFI για τη συναλλαγή μου σε Ξένο Συνάλλαγμα;

Μπορείτε να υπολογίσετε το τέλος μεταφοράς για οποιαδήποτε συναλλαγή σε Ξένο Συνάλλαγμα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Τέλη & Χρεώσεις πιο κάτω.
https://tfimarkets.com/legal/tfipay/

Ορισμοί

Σύμβαση επί Διαφοράς (CFD)

Η σύμβαση επί διαφοράς είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύουν σε μια τάξη στοιχείων ενεργητικού χωρίς στην ουσία να τους ανήκει το συγκεκριμένο στοιχείο. Ο διακανονισμός των διαφορών πραγματοποιείται μέσω πληρωμών σε μετρητά, αντί της παράδοσης του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. 

Χρόνοι Λήψης / Εκτέλεσης Ημερήσιων Συναλλαγών (Cut-off Times)

Οι Χρόνοι Λήψης / Εκτέλεσης Ημερήσιων Συναλλαγών (Cut-off Times) είναι το πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα και μπορεί να ληφθεί εντολή πληρωμής, έτσι ώστε οι εξερχόμενες πληρωμές να μπορούν να εκτελεστούν έως την ημερομηνία αξίας που εμφανίζεται / επιλέγεται. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις οδηγίες πληρωμής που χάνουν την ώρα λήξης την ίδια ημέρα, όπου είναι δυνατόν, αλλά θα σταλούν / εκτελεστούν την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία αξίας.
 
Μπορείτε να βρείτε τους πιο πρόσφατους και πιο ενημερωμένους Χρόνους Αποκοπής στους παρακάτω συνδέσμους
 

Επίπεδο Κλεισίματος Θέσης (Cut-out / Stop out)

Εάν ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων (υπόλοιπο λογαριασμού συν κέρδος ή ζημιά ανοικτών θέσεων συν οποιαδήποτε χορηγηθείσα πίστωση) προς το περιθώριο που απαιτείται για διατήρηση μιας θέσης μειωθεί στο 50%, τότε η TFI θα κλείσει τη θέση λόγω μείωσης του περιθωρίου του επενδυτή που δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την ανοικτή θέση.

Εάν υφίσταται πέραν της μιας ανοικτής εντολής, τότε η TFI Μarkets θα κλείσει πρώτα τη θέση με τη μεγαλύτερη απώλεια μέχρις ότου το περιθώριο υπερβεί το 50%.

Ίδια κεφάλαια

Τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό ενός πελάτη, περιλαμβανομένου του κέρδους / της ζημιάς του από οποιεσδήποτε ανοικτές θέσεις και οποιασδήποτε χορηγηθείσας πίστωσης.  

Προθεσμιακή Πράξη Συναλλάγματος

Συμφωνία μεταξύ της TFI και του πελάτη για αγορά ή πώληση ενός προκαθορισμένου ποσού ενός νομίσματος έναντι άλλου νομίσματος σε συγκεκριμένη τιμή για διακανονισμό σε προκαθορισμένο χρόνο στο μέλλον.

Προθεσμιακές μονάδες

Οι προθεσμιακές μονάδες είναι οι μονάδες βάσης που προστίθενται ή αφαιρούνται από την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων για καθορισμό της προθεσμιακής ισοτιμίας. Οι μονάδες αυτές αντανακλούν τις διαφορές επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων της συναλλαγής.

Μόχλευση

Ο λόγος των διαθέσιμων κεφαλαίων στον λογαριασμό προς τη θέση που δύναται να ανοίξει ένας πελάτης. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει στον λογαριασμό ελεύθερο περιθώριο 5.000 ευρώ και μόχλευση 1:20, η θέση που μπορεί να ανοίξει είναι μέχρι και 20 φορές μεγαλύτερη, δηλ. θέση 100.000 eur/usd.

Η μόχλευση συσχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο και συνεπώς οι πελάτες συμβουλεύονται να μην εξαντλούν ολόκληρο το ελεύθερο περιθώριό τους σε ανοικτές θέσεις.  

Περιθώριο

Είναι το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης ξένου συναλλάγματος. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης έχει λογαριασμό περιθωρίου 5% και επιθυμεί να ανοίξει μια θέση 100.000 eur/usd θα πρέπει να διατηρεί στον λογαριασμό διαθέσιμο ποσό ύψους τουλάχιστον 5.000 Ευρώ.

Για να διατηρήσει τη θέση αυτή, τα ίδια κεφάλαιά του πρέπει να διατηρούνται πάνω από το 50% του περιθωρίου που απαιτείται για την εν λόγω θέση, δηλ. τα ίδια κεφάλαιά του δεν πρέπει να μειωθούν στα 2.000 ευρώ ή πιο κάτω.

Απαίτηση Περιθωρίου

Εάν ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων (υπόλοιπο λογαριασμού συν κέρδος ή ζημιά ανοικτών θέσεων) προς το περιθώριο που απαιτείται για διατήρηση μιας θέσης μειωθούν στο 60%, τότε ο πελάτης θα λάβει από την TFI Markets μια απαίτηση περιθωρίου και μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προσθέσει κεφάλαια στον λογαριασμό.

Δικαίωμα Προαίρεσης

Ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει συγκεκριμένο νόμισμα σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία κατά ή πριν από μια καθορισμένη ημερομηνία. Σε σχέση με το δικαίωμα αυτό πληρώνεται στον πωλητή του δικαιώματος προαίρεσης ένα κόστος δικαιώματος προαίρεσης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, εάν ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης έχει θετική εσωτερική αξία (θα εξασφαλίσει κέρδος σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης) τότε θα το ασκήσει.

Ο πωλητής του δικαιώματος προαίρεσης πωλεί στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει ένα νόμισμα έναντι άλλου νομίσματος από αυτόν. Ο πωλητής λαμβάνει ένα κόστος δικαιώματος προαίρεσης αλλά υποχρεούται να  ικανοποιήσει την απόφαση του αγοραστή αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσής του.

Εντολή

Είναι μια οδηγία που δίνει ένας πελάτης για αγορά ή πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων σε διαφορετική τιμή από την τρέχουσα τιμή αγοράς.

Απόκλιση

Σε σπάνιες περιπτώσεις (όταν υπάρχει κενό σε ανοικτή θέση την Κυριακή το βράδυ ή όπου παρατηρείται σημαντική άνοδος στην αγορά) μια εντολή ενδέχεται να μην εκτελεστεί στην ισοτιμία που ζητείται από τον πελάτη αλλά στην καλύτερη διαθέσιμη ισοτιμία.

Περιθώριο τιμών (Spread)

Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και της τιμής αγοράς (ask) κάθε ζεύγους νομισμάτων.

Όριο εξασφάλισης ζημιάς (Stop loss) / Όριο εξασφάλισης κέρδους (Take profit)

Το όριο εξασφάλισης ζημιάς είναι ένα επίπεδο που τοποθετείται από τον πελάτη σε μια ανοικτή θέση για να περιορίσει τις απώλειές του ή να προστατεύσει τα κέρδη του. Εάν η τιμή κινηθεί εναντίον του πελάτη, τότε η συναλλαγή θα κλείσει στο προκαθορισμένο επίπεδο. Όριο εξασφάλισης τιμής μπορεί να τοποθετηθεί και ως νέα θέση, π.χ. εντολή buy stop ή εντολή sell stop. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή για αγορά εάν η τιμή υπερβεί συγκεκριμένο επίπεδο.

Το όριο εξασφάλισης κέρδους είναι ένα επίπεδο που τοποθετείται επί μιας ανοικτής θέσης, στο οποίο η εντολή του πελάτη θα κλείσει αυτόματα για εξασφάλιση κέρδους ή περιορισμό των απωλειών. Το όριο εξασφάλισης κέρδους ενεργοποιείται όταν η τιμή κινηθεί υπέρ του πελάτη. 

Μονάδες Swap

Η διαφορά μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τρέχουσας συναλλαγής και της προθεσμιακής συναλλαγής σε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων.  Όταν ένας πελάτης, είτε πελάτης περιθωρίου είτε προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος, μετακυλίσει τη θέση του στην επόμενη μέρα, είτε θα λάβει είτε θα πληρώσει τόκο επί της θέσης του.

Συμβόλαια Ανταλλαγής Νομισμάτων

Για την πλατφόρμα MT4: Όταν ένας πελάτης έχει μια ανοικτή θέση κατά τη διάρκεια της νύκτας (η συναλλαγή παραμένει ανοικτή τα μεσάνυχτα) είτε θα λάβει είτε θα πληρώσει ένα τέλος (τέλος συμβολαίου ανταλλαγής νομισμάτων) επί της θέσης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε συναλλαγή ξένου συναλλάγματος διενεργείται με τον δανεισμό του νομίσματος μιας χώρας για αγορά άλλου και κάθε μέρα τα μεσάνυχτα η ημερομηνία αξίας των συναλλαγών μετακυλίεται στην επόμενη μέρα. Εάν το επιτόκιο επί του νομίσματος που αγοράζει ο πελάτης είναι ψηλότερο από το νόμισμα που πωλεί (δανείζεται), θα καταβληθεί ένα τέλος στον πελάτη και αντίστροφα.

Για προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος: Όταν ένας πελάτης επιθυμεί να αναβάλει την ημερομηνία αξίας της συναλλαγής του για την επόμενη μέρα ή μια άλλη μέρα, ο πελάτης θα ανταλλάξει τη θέση του και είτε θα λάβει είτε θα πληρώσει τόκο επί της θέσης. Εάν το επιτόκιο επί του νομίσματος που αγοράζει ο πελάτης είναι ψηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος που πωλεί (δανείζεται) θα καταβληθεί στον πελάτη τόκος και αντίστροφα.

Ημερομηνία αξίας (Value Date)

Η ημερομηνία αξίας καλείται και ημερομηνία λήξης.

Για Πληρωμές: Η ημερομηνία αξίας είναι μια ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πραγματική ανταλλαγή μέσω της παράδοσης του αγορασμένου νομίσματος και της μεταφοράς του πωλούμενου νομίσματος. Η ημερομηνία αξίας μπορεί να πέσει μόνο σε τραπεζική ημέρα.

Για την πλατφόρμα MT4: Για τα πλείστα ζεύγη νομισμάτων (εκτός usd/rub, eur/rub, usd/cad, eur/try, usd/try για τα οποία η ημερομηνία αξίας είναι 1 μέρα μετά τη σημερινή), η ημερομηνία αξίας είναι δύο μέρες μετά τη σημερινή. Η ημερομηνία αξίας κάθε θέσης αναβάλλεται για την επόμενη μέρα μέχρις ότου κλείσει η συναλλαγή. Αυτό γίνεται κάθε μέρα τα μεσάνυχτα και ο πελάτης είτε λαμβάνει είτε πληρώνει τόκο επί κάθε θέσης.

Για πελάτες προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος: Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος λήγει και ο πελάτης μπορεί είτε να στείλει το νόμισμα που έχει πωλήσει και να λάβει το νόμισμα που έχει αγοράσει είτε απλά να προβεί σε διακανονισμό του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από τη σύμβαση.  

Χειρισμός Εντολών

Η εντολή μου θα εκτελεστεί στην ισοτιμία που έχω ζητήσει;

Ναι, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όπου παρατηρείται κενό όταν οι αγορές ανοίγουν τα μεσάνυκτα της Κυριακής ή όταν παρατηρείται μεγάλη σημαντική άνοδος λόγω της ανακοίνωσης ειδήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εντολή σας θα εκτελεστεί στην πρώτη διαθέσιμη τιμή εφόσον δεν θα υπάρχουν τιμές στην ισοτιμία που έχει ζητήσει ο πελάτης.

Υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στην τοποθέτηση ορίου εξασφάλισης τιμής / ορίου εξασφάλισης κέρδους;

Ο πελάτης δεν μπορεί να τοποθετήσει όριο εξασφάλισης τιμής ή όριο εξασφάλισης κέρδους σε επίπεδα που προσεγγίζουν κατά πολύ την ισοτιμία της αγοράς. Για παράδειγμα, ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή σε eur/usd με διαφορά πέραν των 5 pips από την τρέχουσα ισοτιμία.

Το scalping επιτρέπεται;

Όχι.

Αποδεκτοί τύποι εντολών

Όλοι οι πελάτες μπορούν να τοποθετήσουν τις ακόλουθες εντολές:

Εντολές Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop.

Οι πελάτες της πλατφόρμας MT4 μπορούν επίσης να τοποθετήσουν εντολές ορίων εξασφάλισης ζημιάς και εξασφάλισης κέρδους επί ανοικτών θέσεων. 

Πρέπει να παρέχω υπογραμμένες οδηγίες για κάθε εξερχόμενη πληρωμή;

Υπάρχουν δύο τρόποι να εξουσιοδοτήσετε μια εξερχόμενη πληρωμή:
 
 1. Μέσω της Πύλης Διαδικτυακών Πληρωμών TFI, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν παραχωρηθεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
   
 2. Παρέχοντας οδηγίες προς την TFI Markets είτε μέσω τηλεομοιότυπου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν κωδικό επαλήθευσης και την(τις) υπογραφή(ες) εξουσιοδοτημένου(ων) προσώπου(ων). Όλες οι οδηγίες θα επαληθεύονται με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν κατά το άνοιγμα του λογαριασμού. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει την TFI Markets για οποιεσδήποτε αλλαγές στη λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων.
 

Σε ποια Χρηματοοικονομικά Μέσα μπορώ να διεκπεραιώσω συναλλαγές μαζί σας;

Μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων (SPOT, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων, διάφορα είδη δικαιωμάτων προαίρεσης, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος χωρίς φυσική παράδοση (NDFs), διαπραγμάτευση περιθωρίου μέσω της πλατφόρμας MT4 – συμβάσεις επί διαφοράς (CFDs), συμβάσεις επί διαφοράς για εμπορεύματα, κτλ.).

Πώς μπορώ να τοποθετήσω μια εντολή;

Υπηρεσία Πληρωμής TFI (Υπηρεσίες Πληρωμών) – Μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή εν αναμονή καλώντας το Τμήμα Υποστήριξης / το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της TFI. Εντολές εν αναμονή μπορούν να γίνουν δεκτές μέχρι τις 24:00, εκτός Σαββατοκύριακου.

Πλατφόρμα MT4 / Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος – Μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή εν αναμονή είτε καλώντας το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της TFI μέχρι τις 24:00,  εκτός Σαββατοκύριακου, είτε απευθείας από το τερματικό σας επιλέγοντας Πεδίο Συναλλαγής / είδος / Εντολή εν Αναμονή, 24/5.

Μπορώ να τηρώ αρχείο των συναλλαγών μου;

Ναι. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις συναλλαγές σας διαδικτυακά. Το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας μπορεί να σας παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεστε ανά πάσα στιγμή.

Μπορώ να ακυρώσω μια συναλλαγή;

Όχι. Μια συναλλαγή που έχει επιβεβαιωθεί από την TFI MARKETS δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Ο πελάτης έχει την επιλογή να αντιστρέψει τη συναλλαγή του και να υποστεί οποιαδήποτε κέρδη ή ζημιές ανάλογα με την ισχύουσα τιμή κατά τον χρόνο που θα επιλέξει να το πράξει.

Στην ισοτιμία ενδέχεται να εφαρμόζονται προθεσμιακές μονάδες. 

Περιθώριο / Μόχλευση / Κίνδυνος

Πώς μπορεί μια προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος / ένα δικαίωμα προαίρεσης να με βοηθήσει να μετριάσω τον κίνδυνο;

Εάν μελετάτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε παράγωγα με στόχο την αντιστάθμιση κάποιου κινδύνου, μπορούμε να σας υποδείξουμε μια σειρά λύσεων που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσής σας και  τη διάθεσή σας για ανάληψη κινδύνων, μπορούμε να σας προτείνουμε προς μελέτη ένα ευρύ φάσμα μέσων (προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων, δικαιώματα προαίρεσης, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος χωρίς φυσική παράδοση, κτλ.).

Η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη και της TFI Markets που κλειδώνει τη συναλλαγματική ισοτιμία για την ανταλλαγή δύο νομισμάτων σε μια μελλοντική ημερομηνία. Η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος μπορεί να προσαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει το ακριβές ποσό της έκθεσης και την ημερομηνία αξίας που επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης θα καταθέσει αρχικά στην TFI Markets ένα περιθώριο και, κατά την ημερομηνία αξίας, η προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος κλείνει και ο πελάτης μπορεί είτε να προβεί σε πληρωμή είτε απλά να διακανονίσει το κέρδος ή τη ζημιά που προκύπτει από το συμβόλαιο.  

Πώς η μόχλευση επηρεάζει τον κίνδυνο;

Όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο κίνδυνος που αναλαμβάνετε. Η μόχλευση και ο κίνδυνος συσχετίζονται θετικά.

Μπορεί να χάσω περισσότερα από το περιθώριο που έχω καταθέσει;

Ναι, στην περίπτωση ακραίων διακυμάνσεων της αγοράς και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να χάσετε περισσότερα χρήματα από τα κεφάλαια που έχετε καταθέσει ως περιθώριο.

Μπορεί να χάσω περισσότερα από τα χρήματα που έχω καταθέσει σε εσάς;

Όχι. Η Εταιρεία προσφέρει προστασία αρνητικού υπολοίπου.

Καταθέσεις / Αναλήψεις

Μπορείτε να πληρώσετε μετρητά;

Όχι.

Μπορώ να σας δώσω επιταγή;

Ναι, ο πελάτης μπορεί να καταθέσει επιταγή σε λογαριασμό της TFI Markets. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει επίσης να παρέχει στην TFI αντίγραφο της επιταγής και το δελτίο κατάθεσης για τα αρχεία μας.

Για να είναι σε θέση η TFI Markets να προβεί σε πληρωμή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί με επιταγή στους λογαριασμούς μας. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί κάποιες επιπλέον μέρες ανάλογα με το είδος της επιταγής που έχει κατατεθεί.

Έχω καταθέσει μια επιταγή στον τραπεζικό λογαριασμό της TFI Markets. Γιατί έχει καθυστερήσει η πληρωμή μου;

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να προβούμε σε πληρωμές μόνο όταν τα κεφάλαια του πελάτη καταστούν διαθέσιμα σε μας. 

Οι καταθέσεις επιταγών συνήθως εκκαθαρίζονται εντός 6 εργάσιμων ημερών.

Μπορώ να καταθέσω μετρητά;

Όχι. Δεν αποδεχόμαστε καταθέσεις σε μετρητά.

Μπορώ να αποσύρω κεφάλαια από διαφορετικό λογαριασμό από εκείνον στον οποίον τα έχω καταθέσει;

Περιθώριο (Διαπραγμάτευση)
Πολιτική της Εταιρείας είναι να επιστρέφει κεφάλαια στον λογαριασμό από τον οποίον λήφθηκαν αρχικά. 

Υπηρεσία Πληρωμής TFI και Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI 
Οι πελάτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες πληρωμών έχουν την επιλογή να πραγματοποιούν πληρωμές σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική υποστηρικτική τεκμηρίωση για τις συγκεκριμένες πληρωμές η οποία θα εγκριθεί από το Τμήμα Συμμόρφωσης.

Πόσο γρήγορα μπορώ να κάνω ανάληψη των χρημάτων μου;

Το αίτημά σας για ανάληψη χρημάτων θα τύχει επεξεργασίας από την Εταιρεία αυθημερόν. Αν το αίτημά σας ληφθεί μετά τον χρόνο λήψης/εκτέλεσης των ημερήσιων συναλλαγών νομίσματος, θα τύχει επεξεργασίας την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

Χρήματα / Κεφάλαια Πελατών

Πού φυλάσσονται τα χρήματά μου;

Τα χρήματά σας φυλάσσονται σε συγκεντρωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών και διαχωρίζονται από τα κεφάλαια της Εταιρείας.

Τι θα συμβεί εάν η Εταιρεία κηρύξει πτώχευση;

Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, τα κεφάλαια των πελατών διαχωρίζονται από την περιουσία της Εταιρείας και επιστρέφονται στους πελάτες.

Μπορείτε να μου παρέχετε εγγύηση για τα χρήματά μου;

Η TFI Markets Ltd είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) το οποίο αφορά τις Επενδυτικές Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. 

Στόχος του Ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυμμένων πελατών εναντίον ΚΕΠΕΥ, σε περιπτώσεις όπου η ΚΕΠΕΥ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το μέγιστο πόσο ανά πελάτη που μπορεί να καλύψει το ΤΑΕ είναι EUR 20.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Αποζημίωσης θα βρείτε εδώ:

https://www.tfimarkets.com/legal/tfifx/

Πλατφόρμα Συναλλαγών MetaTrader 4

Τι είναι η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4?

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 είναι μια από τις κυριότερες πλατφόρμες  διαπραγμάτευσης για διεκπεραίωση συναλλαγών σε διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.

Θεωρείται μια πρότυπη πλατφόρμα συναλλαγών για επενδυτές σε ξένο συνάλλαγμα,  συμβάσεις επί διαφοράς και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η πλατφόρμα συναλλαγών MT4 προσφέρει αξιόπιστη διαδικτυακή διαπραγμάτευση, τιμές σε πραγματικό χρόνο, προηγμένη τεχνική ανάλυση, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές ειδήσεις και εκδηλώσεις και πολλά άλλα. 

Ποιες είναι οι Απαιτήσεις του Λειτουργικού Συστήματος MetaTrader 4;

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 λειτουργεί με βάση τα ακόλουθα Λειτουργικά Συστήματα:
 
 • Windows 7 
 • Windows 8 / 8.1
 • Windows 10
 • macOS*
 • Linux*

Η πλατφόρμα συναλλαγών MT4 για έξυπνα κινητά είναι διαθέσιμη για:

 • iOS (Requires iOS 7.0 or later)
 • Android OS (Requires Anroid 4.0 or later)

*Απαιτείται ειδική εγκατάσταση σε πολλαπλά βήματα | Οδηγίες

Από πού μπορώ να μεταφορτώσω την πλατφόρμα συναλλαγών MT4 της TFI Markets;

Η δική μας πλατφόρμα συναλλαγών MT4 είναι πάντοτε διαθέσιμη στην ενότητα «Ο Λογαριασμός Μου».

Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους στην ενότητα αυτή στις υποσημειώσεις του ιστότοπου στο κάτω μέρος.
Για να μεταφορτώσετε την πλατφόρμα MT4, περιηγηθείτε στην ενότητα «Ο Λογαριασμός Μου» και κάντε κλικ στη «Μεταφόρτωση Πλατφόρμας MT4».
 

Εφαρμογές iOS & Android

Η πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 είναι διαθέσιμη για έξυπνα κινητά ή τάμπλετ;

Ναι.

Η πλατφόρμα MetaTrader 4 είναι διαθέσιμη για τα λειτουργικά συστήματα έξυπνων κινητών iOS και Android.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ:
Ενότητα Μεταφόρτωσης Πλατφόρμας ΜT4

Άλλες πληροφορίες

Μπορείτε να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε Ειδικά Αιτήματα;

Καταβάλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των πελατών μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα υπόκεινται στην πολιτική της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες προϋποθέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ικανοποίηση ειδικού αιτήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση στην πληρωμή και/ή σε πρόσθετες χρεώσεις.

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).